قیمت لحظه‌ای طلا: 2,492,000 تومان

لیست قیمت سکه پارسیان

سکه 30 سوتی

114,000 تومان

سکه 50 سوتی

167,000 تومان

سکه 70 سوتی

220,000 تومان

سکه 100 سوتی

299,000 تومان

سکه 150 سوتی

431,000 تومان

سکه 200 سوتی

564,000 تومان

سکه 250 سوتی

696,000 تومان

سکه 300 سوتی

828,000 تومان

سکه 350 سوتی

960,000 تومان

سکه 400 سوتی

1,092,000 تومان

سکه 450 سوتی

1,224,000 تومان

سکه 500 سوتی

1,357,000 تومان

سکه 600 سوتی

1,621,000 تومان

سکه 700 سوتی

1,885,000 تومان

سکه 800 سوتی

2,150,000 تومان

سکه 900 سوتی

2,414,000 تومان

سکه 1.00 گرمی

2,678,000 تومان

سکه 1.1 گرمی

2,943,000 تومان

سکه 1.2 گرمی

3,207,000 تومان

سکه 1.3 گرمی

3,471,000 تومان

سکه 1.4 گرمی

3,735,000 تومان

سکه 1.5 گرمی

4,000,000 تومان